BÖLÜM I

Madde-1: Derneğin Adı Ve Merkezi

Derneğin adı TÜRK ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ'dir.
Derneğin Genel Merkezi İstanbul'dadır. Gerekli görülen hallerde yasalara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde-2: Derneğin Amaçları

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği, tıp bilimindeki gelişmelerin vardığı bugünkü noktada Üroloji Anabilimi alt dalı olarak önem kazanan Çocuk Ürolojisi'nin bağımsız bir bilim dalı olarak geliştirilmesi ortak bağıyla birleşen uzman hekimlerce aşağıdaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Siyasetle ilgisi yoktur.

Madde-3: Derneğin Faaliyetleri

a) Her üyenin bilimsel ehliyetini arttırmak ve yeterliliğini daha da geliştirmek için üyeleri arasında bilgi, deneyim ve düşünce değişimine olanak hazırlamak ve üyeleri arasında dayanışma sağlayarak mesleğin saygınlığını yükseltmek. 
b) Çocuk Ürolojisi'nin teori ve uygulamasındaki standartları belirlemek, geliştirmek, yerleşmesini teşvik etmek ve benimsetmek, bu alanda sağlıklı politikalar oluşturmak. 
c) Çocuk Ürolojisi alanında çalışan yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla bu kuruluşlara üye olmak dahil işbirliği kurarak yeni eğilimlerin, olanakların, tekniklerin ve metodolojilerin izlenmesini ve üyelerini bunlardan yararlandırılmasını sağlamak. 
d) Çocuk Ürolojisi uzmanlık eğitimine katkıda bulunmak. 
e) Üyelerinin mesleki haklarını ve çıkarlarını korumak ve mesleğe ilişkin her türlü olumsuzluklara karşı, yasalar çerçevesinde, yargı organları, yasama ve yürütme kademeleri nezdinde başvurularda bulunmak, görüş bildirmek, sözcülük etmek, gerekirse dava açmak. 
f) Çocuk Ürolojisi ile ilgili tıp uzmanlık dallarındaki meslek mensupları arasında çıkabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesinde hakemlik yapmak. 
g) Bilimsel yayınlar yapmak.
h) Çocuk Ürolojisinin gelişmesine katkıda bulunacak maddi ve manevi yardımları sağlamak.
i) Konuya ilişkin tıbbi cihaz, makine ve malzemeler alarak bağışlarda bulunmak.
j) Dernek bu amaçları gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar, sergiler düzenler, düzenlenmiş olanlara katılır, araştırmalar yapar, yaptırır, periyodik veya süreli yayın yapar çıkarır, kitaplık ve arşiv kurar, yarışmalar açar, hedefine ulaşmak için işletmeler kurulması, gayrimenkul alım satımı yada kiraya verilmesi, kiralanması, mali kaynak sağlanması da dahil olma üzere, yasalarca yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilir.

Madde-4: Derneğin Çalışma İlkeleri

Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararını öngören, açık, gerçeklere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Madde-5: Yasak Faaliyetler Ve Derneğin Çalışma Biçimi

Dernek, 07.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 29. ve 30. maddelerinde belirtilen yasak faaliyetlerde bulunamayacağı gibi, Derneğin, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirirken, Anayasa'nın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelerden ayrılmadan ve 5253 sayılı Kanun'un muhtelif maddelerinde belirtilen hükümlere muhalefet etmeden faaliyette bulunması esastır.

Madde-6: Dernek Amblemi

Derneğin amblemi, Genel Kurul kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır.
Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

BÖLÜM II

Madde-7: Derneğin Üyeleri

Derneğin dört türlü üyesi vardır:

a) Asıl üyelik: Çocuk Ürolojisi bilimi ile ilgili uzman doktorlar. 
b) Aday üyelik : (a) bendindeki koşullara henüz sahip olmayan uzman doktorlar, asıl üyelik hakkını elde edinceye kadar dernek toplantı ve faaliyetlerine “Aday üye” sıfatıyla gözlemci olarak katılabilirler. 
c) Haberleşme (Yazışma) üyeliği : Türkiye'de mesleklerini uygulama iznine sahip bulunmayan Üroloji uzmanları, Çocuk Ürolojisi uzmanları ve diğer uzman doktorlar Derneğe yazışma üyesi olarak kabul edilebilirler. 
d) Onursal üyelik : Asıl üyelik koşullarını taşımamakla birlikte, çocuk ürolojisi bilim dalındaki çalışmaları, araştırmaları ve yayınları ile mesleğe önemli katkıda bulunmuş hekimler veya bilim adamları derneğe onur üyesi olarak kabul edilebilir.

Aday üyelerle, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde-8: Üyelik Talepleri

Üyelik taleplere derneğe iletildiği tarihten itibaren Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Asıl üyeler dernek içinde ve derneğe ilişkin faaliyetlerde eşit haklara sahiptir.

Madde-9: Üye Olma Ve Oy Hakkı

Derneğin amaç ve hedeflerini benimsediğini, ayrıca üyelik ödentisini yükümlendiğini yazılı olarak bildiren, Fiil ehliyetine sahip, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan yahut kurulması yasak dernekleri kurmak veya idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş kişiler, asıl üyelerden üçünün yazılı önerisi ve Üyelik Kurulu'nun salt çoğunluğunun olumlu görüşü üzerine Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğunun kararı ile asıl veya aday üye olurlar.

Onursal üyelik için Yönetim Kurulunun kararı yeterlidir.

Madde-10: Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılmanın Şartları Ve Şekilleri

a) Üyelikten Çıkma: Dernek üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı istifa vermek suretiyle dernekten ayrılabilirler. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak ayrılan ve çıkarılan üyeler, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

b) Üyelikten Çıkarma:
1- Derneğe üye kaydedildikten sonra üye olmak için aranan şartlara sahip bulunmadıkları saptanmış olmak. 
2- Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı davranmak, iş çalışma düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmak. 
3- Dernek genel kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmek. 
4- Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak. 
5- Dernek tüzüğünde yazılı, veyahut Dernekler Kanunu'nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.  
6- Tüzükte kayıtlı üyelik ödevlerini, Yönetim Kurulu'nun yazılı ikazına rağmen iki ay içerisinde yerine getirmemek ve iki devre aidat ödememiş olmak, gibi durum yaratanlar Yönetim Kurulu'nca Disiplin Kurulu'na verilebilir. 
7- Kararlar ilk olağan genel kurulun bilgisine arz edilir.

Madde-11: Üyelikten Çıkarma Ve Kesinleşmesi

a) Üyelikten çıkarma Dernek Yönetim Kurulu'nun teklif ve disiplin Kurulu'nun kararı ile olur ve kesindir. Karar Yönetim Kurulu'nca ilk genel kurula arz edilir. 
b) Çıkarılan, genel kurulda itiraz edebilir. 
c) Genel kurulun itirazı kabul veya Disiplin Kurulu kararını ret etmesi için Madde 45'teki tüzük değişimi usul ve oranının sağlanması gerekir. Aksi halde onaylanmış sayılır. 

Madde-12: Üyelik Hakları

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Fahri ve onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

BÖLÜM III

Madde-13: Derneğin Yürütme Organları

a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
d) Disiplin Kurulu 
e) Üyelik kurulu

Madde-14: Genel Kurul

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. 
Genel Kurul genel merkez asıl üyelerden, Şube Genel Kurulunca her on üyesine bir delege isabet edecek şekilde seçilen delegelerle temsil edilir. Bu şekilde temsil görevi yapacak delege sayısı üç delegeden az olamaz. On üyeden daha az üyeye sahip şubelerde, yönetim kurulunun kendi içinden belirleyeceği üç üyesi ile temsil edilir. 
Temsilcilikler şube veya Merkez genel kurulunda temsil edilemezler.

Madde-15: Toplanma Zamanı

Dernek Genel Kurulu İKİ YILDA BİR KASIM ayında (İlk Toplantı 2005 Yılının Kasım Ayında) olağan olarak toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre başka bir yerde yapılır.

Madde-16: Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun gerek görmesi üzerine oy çoğunluğu ile alacağı bir karar ile toplantıya çağrılır. Bundan başka Genel Kurul, Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerine, yahut Dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. 
Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz. 
Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul'u toplantıya çağırmaz ise Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde-17: Çağrı Usulü

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. 
Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyelere duyurulur.

Madde-18: Toplantının Yapılış Usulü

Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. 
Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır. 
Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Madde-19: Divan Heyeti

Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, bir başkan 2 sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Divan Başkanlığı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na teslim edilir.

Madde-20: Toplantı Yeter Sayısı

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Yönetim Kurulu'nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3'nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde-21: Toplantıda Görüşülecek Konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde-22: Genel Kurul Karar Alma Yeter Sayısı Ve Oy Kullanma Usulleri

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Aday ve Onur üyelerinin oy hakkı yoktur. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile kara alınır. 
Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır. 
Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

Madde-23: Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi, 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi, 
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
e) Yıllık ödenti tutarının ve giriş ödenti miktarının saptanması, 
f) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
g) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
h) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
j) Derneğin fesih edilmesi, 
k) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak, 
l) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 
m) Kamu yararına çalışan dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 
n) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılmasına karar verilmesi, 
o) disiplin kurulu tarafından dernek üyeliğinden çıkartılan üyelerin itirazlarının incelenip karara bağlanması, 
p) Mevzuatla ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası,

BÖLÜM IV

Madde-24: Yönetim Kurulu Ve Seçimi

7 asıl, 7 yedekten oluşur. Gizli oy ve açık tasnif ile 2 yılda bir genel kurul tarafından seçilir. 3 (üç) dönem üst üste yönetim kuruluna seçilen üye, bir sonraki seçimde yönetim kuruluna aday gösterilemez ancak bir dönem yönetim kurulu dışında kaldıktan sonra izleyen seçimde aday gösterilmesi mümkündürYönetim kurulu başkanlığı görev süresi 1 dönemle sınırlandırılmıştır. Takip eden dönemlerde yönetim kuruluna seçilmesi halinde bir önceki dönemin yönetim kurulu başkanı ancak 1 dönem yönetim kurulu içerisinde başka görevlerde bulunması halinde izleyen yönetim kurulunda başkanlık görevine yeniden getirilebilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu; Başkan, Asbaşkan, Genel Sekreter, Sayman ve 3 Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. 
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Asbaşkan başkanın bütün yetkilerine sahiptir. 
Dernek adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa asbaşkana o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Madde-25: Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar: 
a) Dernek Başkanının yukarıda 15. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek, 
b) Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek, 
c) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak, 
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 
e) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak, 
f) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, 
g) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek, 
h) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak, 
i) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek, 
j) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak, 
k) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek, 
l) Genel Kurul'dan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına karar vermek, 
m) Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükler, yönetmelikler yapmak, 
n) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek, 
o) Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı ve işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ve bu konulara şamil vekaletname vermek, 
ö) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
p) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek, 
r) Dernek organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek. 
s) Aday üyeleri genel kurula sunmak ve dernekten çıkarılacak üyeleri Disiplin Kurulu'na vermek, 
t) Danışma ve yardımcı kurulları kurabilir, ancak dernek yürütme organları yetkileri devredilemez.

Madde-26: Yönetim Kurulu'nun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. 
Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde-27: Denetleme Kurulu

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu'nun tetkikine sunmakla yükümlüdür. 
Bu konuda rapor hazırlayarak genel kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu'na verilir. 
Yönetim Kurulu'na 1 ay evvel haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.

Madde-28: Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, 
b) Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek, 
c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak, 
d) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek, 
e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

Madde-29: Disiplin Kurulu Ve Görevleri

Dernek üyeleri veya dernek ile üyeler arasında çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve gerektiğinde dernekten çıkartma kararı için görüş bildirmek üzere iki yıl için beş kişilik Disiplin Kurulu kurulur. 
Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın başkanlığında Asbaşkan ve Genel Kurul'un açık oylama ile seçeceği üç üyeden oluşur. Üç asıl üyenin biri, Denetleme Kurulu asıl üyelerinden seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerini doldurmak üzere üç de yedek üye seçilir.

Madde-30: Üyelik Kurulu Ve Görevleri

Üyelik Kurulu; Yönetim Kurulu Asbaşkanı'nın başkanlığında, Genel Kurul'un iki yıl için açık oylama ile seçeceği iki asıl üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde yerlerini doldurmak üzere iki de yedek üye seçilir. br>Üyelik Kurulu, derneğe üye olmak için başvurular hakkında, tüzük ve üyelik yönetmeliği uyarınca gereken araştırmayı yapar. Üyelik Kurulu, derneğe yapılan başvuruların aktarılması üzerine, en çok on gün içinde gerekli araştırmayı yapıp vardığı sonucu yazılı olarak yönetim Kuruluna bildirir.

Madde-31: Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Ve Yetkileri

A-Başkan:

a) Başkan Derneğin tabii temsilcisidir. Dernek adına konuşma ve yazışmaya yetkilidir. 
b) Toplantıları idare eder. Bütün danışma ve yardımcı kurullara başkanlık eder. 
c) Para yatırımı ve çekiminde sayman veznedarla müşterek imza atar. 
d) Toplantılarda genel sekreterle veya oturum sekreteri ile tutanakları imzalar. 
e) Yönetim Kurulu kararlarında çoğunluk hükmünü yürütür, eşit oylamada başkanın tarafı çoğunluk sayılır. 

B-Asbaşkan:

Başkanın bulunmadığı hallerde yerine tam yetkilidir ve başkanın tabii yardımcısıdır.

C-Genel Sekreter:

a) Başkanın yetkileri bölümündeki, kendine özel görevleri yapar. 
b) Derneğin, üye, kayıt, karar ve gelen-giden evrak defterlerini, dosyalarını muntazam şekilde tutar ve bütün yazışmaları yapar. 
c) Genelge hususiyetindeki bildirileri üyelere duyurur.
d) Yardımcı ve danışma kurullarının da tabii iştirakçisidir.  
e) Üyelerin aidat ve sair yükümlülüklerini saymanla birlikte takip eder ve gerekirse üyeleri mektupla ikaz eder.  
Üyelerin iki ay içinde cevap vermesi beklenir.

D-Sayman - Veznedar:

a) Derneğin gelir ve giderlerini kanuni şekilde usulüne uygun tutar ve kaydeder. 
b) Para gelirlerini öncelikle milli bir bankaya yatırır. 
c) Bankadan parayı başkanla müşterek imza altında çeker. 
d) Üye aidatını ve dernek gelirlerini izleyerek gerekli işlemi yapar.

BÖLÜM V

Madde-32: Şubelerin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Madde-33: Şubelerin Organları

Her şubede genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur.  Şubeler genel kurullarını merkez genel kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulu şubenin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Şube genel kurulu şubede kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerinden oluşur.  Genel Kurul toplantıları iş bu tüzük hükümlerine yapılır.  Şubeler, Merkez Genel Kurulunda Şube Yönetim ve Denetim kurulu asil üyeleri ve delegeler ile temsil edilirler. Şube Genel Kurulunca her on üyesine bir delege isabet edecek şekilde seçilen delegelerle temsil edilir. Bu şekilde temsil görevi yapacak delege sayısı üç delegeden az olamaz. On üyeden daha az üyeye sahip şubelerde, yönetim kurulunun kendi içinden belirleyeceği üç üyesi ile temsil edilir.                 

     Madde-33/1: Şube Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
b) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
d) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi,malların   devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
e) Derneğin fesih edilmesi,
f) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,
g) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,                

     Madde-33/2: Şube Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun Dernek asıl üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur. 
Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir  Başkan Vekili, bir Sekreter ve bir Sayman seçer. 
Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz.İlk Genel Kurul bu sınırlama dışındadır.
Yönetim Kurulunda aynı işverene bağlı birden fazla üye seçilemez. 
Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur. 
Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan vekillerinden birisi başkanlık eder. 
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda şube başkanıdır ve şubeyi temsil eder. Şube Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan vekili başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
Şube adına beyanatta bulunmak yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan vekiline, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.                

     Madde-33/3: Şube Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu yılda en az altı defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde  üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar: 
a) Dernek Başkanının yukarıda 23/2. maddedeki yetkileri mahfuz kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek, 
b) Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
c) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere   çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,
d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
e) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
f) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, 
g) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek, 
h) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,
i) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,
j) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
k) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,
l) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
m) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
n) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek
o) Dernek organlarında ve adres değişikliklerinin otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.

     Madde-33/4: Şube Denetleme Kurulu Veya Denetçi

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile üç asil ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Genel kurul Kararı ile Denetleme Kurulunun yerine bir kişi Denetçi olarak seçilir. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.

     Madde - 33/5: Şube Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
b) Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
d) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VI
 
Madde-34: Derneğin Gelirleri

a) Üye aidatı : Üye aidatı yılda 50.00 YTL olmak üzere, iki senede bir yapılan ve yönetim kurulu seçimlerini de yenileyen genel kurul tarafından saptanır. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler genel kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını ödeyebilir. Fazlası Bağış olarak kayıt edilir.
b) Gayrimenkul gelirleri,
c) Yayınlarda yazarlara yüklenmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, v.b. gibi yayınlardan elde edilen gelirler,
d) Tıpta ilgili kuruluşlardan alınan bağışlar,
e) Kongre tahsisleri,
f) Dernek kanunu gereğince devlet yardımları
h) Banka faizleri ve benzeri gelirler,
ı) Her türlü koşullu yada koşulsuz vasiyet, bağışlar,
j) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,
k) İçişleri Bakanlığı’nın izni ile dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kişilerden sağlanacak yardımlar,
l) İktisadi İşletme Gelirleri ve diğer gelirler.
m) Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.
n) Tıp dünyasının ve mesleki yeterliliklerinin arttırılması için üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla dernek yayınlarından ve dernekçe yapılan veya yaptırılan araştırmalar ile diğer kaynaklardan sağlanan bilgilerin dağıtımından elde edilen gelirler ile tertiplenen yarışma piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, konser, yarışma ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Madde-35: Derneğin Giderleri

a) Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar.
b) Yılda bir ile dört sayı çıkarılmasına çalışılacak Türkçe asıl, yabancı dilden özetli veya aksi koşuldaki dergi, kitap ve benzeri yayın giderleri.
c) Kongre, benzeri ilmi toplantılar ve bunların raporları, tutanaklarının baskı masrafları.
d) Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. masrafları.
e) Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

Madde-36: Amblem-Madalyon Ve Yardımlaşma

a) Dernek Yönetim Kurulu'nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
b) Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kartı ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c) Olağanüstü değerlere sahip kişiler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
d) Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere, imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

Madde-37: Mali Hükümler

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ da başlar ve 31 Aralık’ ta biter. Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Çalışma dönemi bitimi ile her olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır.

Madde-38: Derneğin Borçlanma Usul Ve Şekilleri

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde genel kurul kararı ile bankalardan yada diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir ancak bu miktar derneğin yapacağı faaliyetin veya projenin toplam maliyetinin yarısından fazla olamaz. Dernek aynı şekilde üyelerinden de borçlanma yoluna gidebilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

Madde-39: Derneğin Defter Ve Evrakı

Dernek aşağıda yazılı noter tasdikli defterleri tutar:

İşletme Hesabı esasına tabi olarak:
a) Üye kayıt defteri,
b) Karar defteri,
c) İşletme hesabı defteri,
d) Envanter defteri,
e) Demirbaş defteri,
f) Alındı belgesi kayıt defteri,
g) Gelen giden evrak defteri.

Bilanço esasına tabi olarak:
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Yevmiye defteri
d) Büyük defter,   
e) Envanter defteri ,
f) Demirbaş defteri,
g) Alındı belgesi kayıt defteri,
h) Gelen giden evrak defteri.

Madde-40: Gelir Ve Giderde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.  Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bu 5253 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

Madde-41: Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 
Ancak Dernek tüzüğünde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü  getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak üzere,  üyeler ve dernek organlarına tüm dernek faaliyetleri ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir. Dernek gerekil görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim kurulu denetimi yapan üyeler yada kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

Madde-42: Bildirim Yükümlülüğü

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde-43: Beyanname Verme

Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi yıl sonu itibarıyla Nisan ayı sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Madde-44: Ortak Hükümler

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Madde-45: Tüzük Değişikliği

Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya üyelerden beşte birinin teklifi üzerine tüzük değiştirilebilir. Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri, gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile Tüzük değiştirilebilir. 
Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için ilk toplantıda toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’nün toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise üyeler kanun ve tüzük hükümlerine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da  toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Madde-46: Fesih Ve Tasfiye

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;
a) Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. 
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci  toplantıya çağrılır.  Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
c) Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul,Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını,alacak ve borçlarını saptar,alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
d) Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları genel kurul kararı ile bilimsel bir devlet kurumuna yada Türk Eğitim Vakfına bırakılır.
e) Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde-47: Kurucular

Derneğin Kurucuları şunlardır:

Adı Soyadı

Mesleği

Tabiiyeti

Adresi

Ali Haluk ENDER

Prof. Dr.

T.C.

Ünalan Mah. Soyak St.31 Blk. D.568 Göztepe-Kadıköy / İSTANBUL

Ferruh ŞİMŞEK

Prof. Dr.

T.C.

Bağdat Cad. No : 378/5 Şaşkınbakkal /
İSTANBUL

İsmet NANE

Prof. Dr.

T.C.

Nispetiye Cad.Saydam Sk. Anamur Apt. No : 18/11 1.Levent / İSTANBUL

Reşit TOKUÇ

Doç. Dr.

T.C.

Hilmi Paşa Cad.Ataoğlu Apt.No : 6/29 Kazasker-Erenköy / İSTANBUL

Hamit Doğan Ziya BAŞAK

Doç. Dr.

T.C.

Bestekar Şevki Bey Cad.No : 22 Balmumcu – Beşiktaş / İSTANBUL

Hasan Orhan ZİYLAN

Op. Dr.

T.C.

Cevat Kerim İncedayı Sk. No : 21/7 İstinye / İSTANBUL

Muhammet İhsan KARAMAN

Op. Dr.

T.C.

İnönü Cad.Topkar Apt. No : 79/15 Kozyatağı / İSTANBUL

Madde-48: Yabancı Dernek Ve Kuruluşlarla İlişki

Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşları üyelerini Türkiye’ye çağırması yada yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini yurtdışına göndermesi 5253 sayılı kanun hükümlerine göre yapılır.

Madde-49: Komisyonlar Ve Çalışma Kolları

Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.

Madde-50: Yönetmelikler

Dernek ana tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Madde-51 : Yürürlük

Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Madde-52 : Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.